ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วย

ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วย

อาหารมหัศจรรย์ ที่ดีที่สุดของโลก

ซื้อตอนนี้

เงื่อนไขและข้อบังคับ

 1. บทนำ

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้ใช้บังคับกับผู้ใช้บริการเว็บไซด์ GFOOD.ASIA หรือเข้าไปที่ www.gfood.asia

เงื่อนไขเหล่านี้บังคับใช้และมีผลรวมไปถึงการใช้งานของท่านในเว็บไซด์ GFOOD.ASIA เมื่อท่านได้เข้าใช้งาน เราถือว่าท่านได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ หากท่านไม่ยอมรับในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้ท่านอาจจะไม่สามารถใช้งานเว็บไซด์ของเราได้

2. การคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาs

นอกเหนือจากเนื้อหาที่ท่านเป็นเจ้าของภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้แล้วนั้น บริษัท จีฟู๊ดส์ เอเชีย จำกัด และ/หรือผู้อนุญาต เป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและเนื้อหาทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้

ท่านได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซด์เพื่อวัตถุประสงค์ในการดูเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์นี้เท่านั้น

3. ข้อจำกัดในการใช้

ท่านมีเงื่อนไขและข้อจำกัดในการใช้ตามรายการด้านล่างนี้

 • ไม่จ่ายแจกเนื้อหาใดๆ ในเว็บไซด์ผ่านสื่อกลางอื่นๆ
 • ไม่ขาย ไม่ให้ช่วงสิทธิ์ และ/หรือ การใช้งานเนื้อหาของเว็บไซด์ในเชิงพานิชย์อื่นใด
 • ไม่จ่ายแจกหรือเผยแพร่เนื้อหาใดๆ ในเว็บไซด์ต่อสาธารณะ
 • ใช้เว็บไซด์ในทางหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย
 • ใช้เว็บไซด์ในทางที่จะก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อการเข้าใช้งานของผู้ใช้รายอื่น
 • ใช้เนื้อหาของเว็บไซด์ในทางที่ผิดกฏข้อบังคับและกฏหมาย หรือใช้ในทางที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่เว็บไซด์ หรือผู้หนึ่งผู้ใด หรือองค์กร
 • กระทำการดึงข้อมูลในลักษณะเหมืองข้อมูล สกัดข้อมูล สกัดข้อความสารสนเทศ หรือกิจกรรมที่คล้ายคลึงกันที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซด์
 • ใช้เว็บไซด์เพื่อการโฆษณาหรือการตลาดใดๆ

ท่านจะถูกจำกัดให้เข้าถึงได้ข้อมูลบางอย่างในเว็บไซด์ และ บริษัท จีฟู๊ดส์ เอเชียขอสงวนสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลบางจำพวกในเว็บไซด์ของเรา โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจได้ตลอดเวลาที่ท่านใช้งาน ข้อมูลส่วนบุคคลและรหัสผ่านของท่านที่รวบรวมไว้ในเว็บไซด์ของเราจะถูกเก็บเป็นความลับและ

4. เนื้อหาและการใช้งานของท่านss

นเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานของเว็บไซด์ เนื้อหาของท่าน หมายถึง เนื้อหาทางเสียง วิดีโอ ข้อความ รูปภาพหรือวัสดุอื่นๆ ที่ท่านได้แสดงไว้ในเว็บไซด์ของเรา ท่านได้ให้การยินยอมให้ บริษัท จีฟู๊ดส์ เอเชีย จำกัด โดยไม่สามารถเพิกถอนสิทธิ์การใช้งานทั่วโลก และอนุญาตให้ใช้ ให้ใช้ช่วงสิทธิ์ ผลิตซ้ำ ดัดแปลงเผยแพร่ แปลและเผยแพร่ในสื่ออื่นใดได้ทุกสื่อ

โดยเนื้อหาต้องอยู่ภายใต้สิทธิ์ของท่านและไม่ประกอบด้วยวัสดุที่ละเมิดลิชสิทธิ์ของบุคคลภายนอก บริษัท จีฟู๊ดส์ เอเชีย จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาใดๆ ของท่านออกจากเว็บไซด์ได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

5. การปฏิเสธการรับประกัน

บริษัท จีฟู๊ดส์ เอเชีย จำกัด และเว็บไซด์ ขอแจ้งให้ทราบว่า เนิ้อหาที่ปรากฏในเว็บไซด์ให้ข้อมูล “ตามที่เป็น” พร้อมความผิดพลาดทั้งหมดและ ไม่สามารถแสดงการรับรองหรือรับประกันใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ หากไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อกำหนดและอยู่ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต นอกจากนี้เนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่ถูกตีความว่าเป็นการให้คำแนะนำใดๆ

6. การจำกัดความรับผิด

ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม เว็บไซด์บริษัท จีฟู๊ดส์ เอเชีย จำกัด เจ้าหน้าที่ กรรมการ และลูกจ้าง จะไม่มีความรับผิดชอบใดๆ สำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นจากหรือในทางที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบดังกล่าวภายใต้สัญญาก็ตาม บริษัท จีฟู๊ดส์ เอเชีย จำกัด รวมถึงเจ้าหน้าที่ กรรมการ ลูกจ้าง ขอปฏิเสธการรับประกันทั้งปวง ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยนัย จากความรับผิดอันต่อเนื่องหรือเกืดขึ้นอย่างพิเศษอันเกี่ยวข้องกับบริการและการใช้บริการเว็บไซด์ของท่าน

7. การรับผิดชดใช้

ท่านตกลง รับผิดชดใช้ ค่าเสียหาย อย่างเต็มที่ ให้แก่ บริษัท จีฟู๊ดส์ เอเชีย จำกัด ต่อ ภาระหนี้ ต้นทุน ข้อเรียกร้อง ประเด็นฟ้องร้อง ความสูญเสีย และค่าใช้จ่าย(รวมถึงค่าการดำเนินการทางกฏหมาย)อันเกิดจากการที่ท่านใช้งานและการใช้ประโยชน์จากเนื้อหาหรือจากการใช้งานของท่านอันเป็นผลมาจากการที่ท่านฝ่าฝืน ละเมิด การรับประกัน การแสดงหรือข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อกำหนดฉบับนี้หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมที่บังคับใช้และข้อกำหนดอื่นๆ ในการให้บริการฉบับนี้

8. การเป็นโมฆะเป็นบางส่วนของสัญญา

หากพบว่าข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ถูกต้อง ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนดดังกล่าวจะถูกลบโดยไม่กระทบต่อ ข้อกำหนดอื่นๆ อยู่ในบัญญัติในเงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้

9. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

บริษัท จีฟู๊ดส์ เอเชีย จำกัดขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้ในเวลาใดๆ ตามที่เห็นสมควร การที่ท่านใช้บริการจะถือเป็นการตกลงและยอมรับตามข้อกำหนดที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้วดังกล่าว

10. การโอนสิทธิ์

บริษัท จีฟู๊ดส์ เอเชีย จำกัด ได้รับอนุญาตให้กำหนด ถ่ายโอน และให้ช่วงสิทธิ์ และ หรือภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดนี้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ท่านต้องไม่โอนเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้ และสิทธิและใบอนุญาตใดที่ให้ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้แก่บุคคลอื่น

11. ข้อตกลงทั้งหมด

ข้อกำหนดเหล่านี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่าง บริษัท จีฟู้ดส์เอเชีย จำกัดกับท่าน โดยเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้และ ใช้แทนข้อตกลงและความเข้าใจก่อนหน้านี้ทั้งหมด

12. กฎหมายและเขตอำนาจที่ใช้บังคับ

การใช้งานเว็บไซด์และข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายประเทศไทย

หลักกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (GDPR)

บริษัท จีฟู๊ดส์ เอเชีย จำกัด หรือเข้าเว็บไซด์ได้ที่ www.gfood.asia หนึ่งในสิ่งสำคัญสูงสุดของเราคือการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการเว็บไซด์ เอกสารชี้แจงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ระบุประเภทของข้อมูลที่จะได้รับการจัดเก็บและบันทึกโดยบริษัท จีฟู๊ดส์ เอเชีย และ การ

1.กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (GDPR)

บริษัทจีฟู๊ดส์ เอเชีย จำกัดคือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทจีฟู๊ดส์ เอเชีย จำกัด บนพื้นฐานทางกฏหมายในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้ระบุในนโยบายส่วนบุคคลฉบับนี้ การเก็บรวบรวมจะขึ้นอยู่กับข้อมูลส่วนบุคคลและบริบทเฉพาะของข้อมูลที่เรารวบรวม

 • บริษัทจีฟู๊ดส์ เอเชีย จำกัด มีความจำเป็นต้องทำข้อตกลงกับท่าน
 • ท่านได้อนุญาตให้ บริษัทจีฟู๊ดส์ เอเชีย จำกัด ดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้
 • ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่มีอยู่กับ บริษัทจีฟู๊ดส์ เอเชีย จำกัด เพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย
 • บริษัทจีฟู๊ดส์ เอเชีย จำกัด ต้องปฏิบัติตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด

บริษัท จีฟู๊ดส์ เอเชีย จำกัด จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะข้อมูลที่จำเป็น และในระยะเวลาที่จำเป็นเท่านั้น ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ และเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามขอบเขตและสอดคล้องกับกฏหมาย แก้ไขข้อพิพาท หรือที่ใช้บังคับกับนโยบายของเรา

ในกรณีนี้ท่านจะได้รับสิทธิในการปกป้องข้อมูลดังต่อไปนี้

สิทธิในการเข้าถึง รับทราบข้อมูลล่าสุด หรือลบข้อมูลของท่านที่เราเก็บรวบรวมไว้

 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูล
 • สิทธิในการทักท้วง
 • สิทธิในการจำกัด
 • สิทธิในการขอโอนข้อมูล
 • สิทธิในการยกเลิกการอนุญาต

2.ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์

บริษัท จีฟู๊ดส์ เอเชีย จำกัด ปฏิบัติตามระเบียบการในการใช้ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถูกบันทึกเมื่อมีผู้เข้าใช้งานเว็บไซด์ บริษัทผู้ให้บริการพื้นที่ใช้งานในอินเตอร์เน็ตทุกรายต้องทำการรวบรวมข้อมูล และถือเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์การบริการ
ข้อมูลเหล่านี้จะถูกบันทึกโดยข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ รวมถึงหมายชุดตัวเลขที่ระบุตัวตนของคอมพิวเตอร์สื่อสารผ่านเครือข่ายของอินเตอร์เน็ต(IP) ประเภทของเบราเซอร์ ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) ข้อมูลวันที่และประทับเวลา ข้อมูลเว็บไซด์ที่ผู้ใช้งานเข้าถึงก่อนและหลัง ข้อมูลจำนวนการใช้งานเว็บไซด์ ข้อมูลเหล่านี้ไม่เชื่อมต่อกับข้อมูลที่ระบุตัวตนใดๆ จุดประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มในการใช้งาน การบำรุงร้กษาเว็บไซด์ ติดตามการเคลื่อนไหวของผู้ใช้งานเว็บไซด์ รวบรวมข้อมูลเชิงสถิติ

3. นโยบายการใช้คุกกี้และเวปบีคอน

เราใช้ คุกกี้ เช่นเดียวกับเว็บไซด์อื่นๆ ซึ่ง คุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อบันทึกข้อมูลรวมถึง ความสนใจของผู้ใช้งาน และหน้าเว็บไซด์ที่ผู้ใช้งานเข้าใช้บริการหรือเยี่ยมชม ข้อมูลนี้ใช้เพื่อปรับแต่งเนื้อหาของหน้าเว็บโดยยึดตามความชอบ ตรงตามประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ และตามประเภทเบราว์เซอร์ที่เข้าชมและ/หรือข้อมูลอื่นๆ

ดับเบิ้ลคลิ้ก ดาร์ท คุกกี้ DoubleClick DART Cookie

ว็บไซด์กูเกิ้ล เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการบุคคลที่สามซึ่งเป็นผู้ค้าบนเว็บไซด์ของเรา ซึ่งใช้คุกกี้เช่นกัน และเป็นที่รู้จักในชื่อ ภาษา DART คุกกี้ เพื่อแสดงโฆษณาในเว็บไซด์ของเราโดยมาจากการเข้าใช้งานที่ www.gfood.asia และเว็บไซด์อื่นๆ บนอินเตอร์เนต อย่างไรก็ตามผู้ใช้งานสามารถเลือกที่จะปฏิเสธการใช้ DART cookies โดยสามารถไปที่ หน้าโฆษณาของกูเกิ้ลและนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวกับเนื้อหาเครือข่าย ตาม URL ด้านล่างนี้

https://policies.google.com/technologies/ads

ผู้โฆษณาบางรายที่อยู่บนเว็บไซด์ของเราจะใช้คุกกี้และเวปบีคอน พันธมิตรโฆษณาของเราตามรายการด้านล่างนี้ แค่ละรายจะมีนโยบายส่วนบุคคลของตนเองที่เกี่ยวกับข้อมูลของผู้ใช้งาน เพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น เราได้เชื่อมโยงไปยังเว็บเพจที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

Google
https://policies.google.com/technologies/ads.

5. นโยบายความเป็นส่วนตัว

ท่านสามารถค้นหาข้อมูลนโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละพันธมิตรโฆษณาของเว็บไซด์ www.gfood.asia จากรายการนี้

ผู้ให้บริการโฆษณาภายนอกหรือเครือข่ายโฆษณาที่ใช้เทคโนโลยี เช่น คุกกี้ จาวาสคริปต์ หรือ เวปบีคอน ต่างก็ใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นในหน้าโฆษณาและลิ้งค์ที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซด์ของ จีฟู๊ดส์เอเชีย โดยข้อมูลจะส่งไปที่เบราว์เซอร์ของผู้ใช้งานโดยตรง เว็บไซด์เหล่านั้นจะได้รับหมายชุดตัวเลขที่ระบุตัวตนของคอมพิวเตอร์สื่อสารผ่านเครือข่ายของอินเตอร์เน็ต(IP) ของท่านโดยอัตโนมัติ เทคโนโลยีเหล่านี้ใช้เพื่อพิจารณาความมีประสิทธิภาพของโฆษณาที่เผยแพร่และ/หรือ เนื้อหาของโฆษณาเฉพาะส่วนบุคคลที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซด์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชม

ขอแจ้งให้ทราบว่า เว็บไซด์ของ จีฟู๊ดส์เอเชีย ไม่สามารถเข้าถึงหรือควบคุม คุกกี้เหล่านั้นที่ใช้โดยผู้โฆษณาภายนอกได้

6. นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอก

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซด์ www.gfood.asia จะไม่เชื่อมโยงไปยังผู้โฆษณาหรือเว็บไซด์อื่นๆ ซึ่งท่านควรพิจารณาถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซด์ผู้ให้บริการโฆษณาภายนอกต่างๆ เหล่านั้นเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงข้อปฏิบัติและคำแนะนำเกี่ยวกับการออกจากตัวเลือกบางอย่าง ท่านสามารถค้นหารายการของนโยบายความเป็นส่วนตัวและลิงค์เชื่อมโยงได้ที่นี่

ลิ้งค์นโยบายความเป็นส่วนตัว:

ท่านสามารถปิดการทำงานของคุกกี้ได้โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์เฉพาะของท่าน หากท่านต้องการข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้คุกกี้เฉพาะในแต่ละเวปเบราว์เซอร์ สามารถค้นหาได้ตามเวปเบราว์เซอร์ในหัวข้อ เราใช้คุ้กกี้ คุ้กกี้คืออะไร?

7. ข้อมูลความเป็นส่วนตัวของผู้เยาว์

สิ่งที่สำคัญยิ่งอีกอย่างของเราคือ นโยบายปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้เยาว์ในขณะที่ใช้งานอินเตอร์เนต เราสนับสนุนให้พ่อแม่และผู้ปกครองให้สังเกตุ มีส่วนร่วม และ/หรือตรวจสอบ ให้คำแนะนำแก่บุตรหลานในกิจกรรมบนโลกออนไลน์ เว็บไซด์ swww.gfood.asia ไม่ได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี หากท่านมีข้อสงสัยว่า บุตรหลานของท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในเว็บไซด์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านติดต่อเราทันที และเราจะทำการลบข้อมูลดังกล่าวออกจากระบบให้เร็วที่สุด

8. นโยบายความเป็นส่วนตัวเฉพาะช่วงเวลาออนไลน์เท่านั้น

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับกิจกรรมออนไลน์ของเราเท่านั้น และจะมีผลเฉพาะผู้เข้าใช้งานเว็บไซด์ที่ร่วมแบ่งปันข้อมูล และ/หรือที่เว็บไซด์ www.gfood.asia เก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้น

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่สามารถใช้คุ้มครองข้อมูลที่ เก็บรวบรวมผ่านช่องทางปกติ หรือช่องทางอื่นใดที่นอกเหนือจากการใช้งานบนเว็บไซด์

9. การให้ความยินยอม

หากท่านเข้าใช้งานเว็บไซด์ ท่านได้ให้การอนุญาตและยอมรับในเงื่อนไขและข้อบังคับของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซด์นี้